Cách phân tích tài chính

Giống như việc phân tích SWOT là một trong những chìa khóa thiết yếu để cải thiện hiệu suất của công ty chúng tôi, điều quan trọng và được khuyến khích là thực hiện phân tích tài chính. Bằng cách này, chúng tôi có thể kiểm soát tình hình kinh tế và vị thế trong thị trường của công ty, để xác định chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Trong bài viết này của .com, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bước đơn giản để biết cách phân tích tài chính.

Nguồn ảnh: elcontadorvirtual.blogspot.com

Các bước để làm theo:

1

Thực hiện phân tích tài chính cho phép chúng tôi có được thông tin về tình hình kinh tế và tài chính của công ty, theo cách nó hướng dẫn chúng tôi quyết định chiến lược nào sẽ thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn. Vì nó là một phân tích tài chính, chúng tôi sẽ sử dụng sổ kế toán của công ty làm công cụ, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán hoặc tài khoản lãi lỗ.

2

Điều quan trọng cần biết là chúng tôi có hai cách để thực hiện phân tích tài chính:

  • Phân tích theo chiều dọc: chúng tôi phân tích trạng thái tài khoản của công ty tại một thời điểm cụ thể, phải giống nhau trong tất cả các tài khoản đó.
  • Phân tích theo chiều ngang: chúng tôi so sánh tình hình của các tài khoản giữa hai khoảng thời gian khác nhau, với mỗi khoảng thời gian là giống nhau cho tất cả các tài khoản.

3

Đầu tiên, điều quan trọng là phải tính toán các tỷ lệ tài chính khác nhau để xác minh rằng kết quả nằm trong giới hạn cho thấy công ty khỏe mạnh. Các tỷ lệ này là:

  • Tỷ lệ thanh khoản
  • Tỷ lệ nợ
  • Tỷ suất sinh lời
  • Tỷ lệ quản lý

4

Thực hiện kiểm soát toàn diện tất cả các chủ nợ của công ty xuất hiện trong các khoản nợ của số dư kế toán, theo cách mà chúng tôi biết nếu họ là công ty tư nhân hoặc tổ chức công cộng, số nợ mà chúng tôi phải đối mặt và khi hết hạn khoản nợ này.

5

Trong báo cáo thu nhập, chúng tôi sẽ phải xác minh rằng chúng tôi đang có được thu nhập theo những gì được mong đợi trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, các chi phí mà chúng tôi phải chịu là những khoản đã được lên kế hoạch, cũng như phân tích những khoản nào trong số chúng có thể được phân bổ cho tương lai.

6

Để biết liệu các dự án mà chúng tôi đã thực hiện và đang hoạt động, có mang lại kết quả như mong đợi hay không, chúng tôi có thể tính Giá trị hiện tại ròng và Tỷ lệ hiệu suất nội bộ.