Làm thế nào để thêm lý do

Một lý do là so sánh hai số . Chúng có dạng hai số cạnh nhau, cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Con số bên trái là số tiền bạn có của một thứ, và bên phải là số tiền bạn có của một thứ khác. Việc bổ sung các mối quan hệ là một quá trình đơn giản. Các bước quan trọng nhất là chuyển đổi các mối quan hệ thành các phân số chung và tìm kiếm mẫu số chung của chúng. Khi các phân số có mẫu số chung, các số dưới đây là như nhau. Hãy thêm các lý do 1: 3 và 2: 4 để minh họa cách thực hiện.

Bạn sẽ cần:
  • Bút chì và giấy
  • Máy tính
Các bước để làm theo:

1

Chuyển đổi quan hệ với phân số . Ví dụ, tỷ lệ 1: 3 có nghĩa là có một trong số đó, ba thứ khác và tổng cộng bốn đơn vị. Một phần là một mối quan hệ của một phần của tổng thể. Vì vậy, tỷ lệ 1: 3 trở thành phân số 1 / (1 +3) hoặc 1/4. Sử dụng cùng một phương pháp, tỷ lệ 2: 4 trở thành phân số 2/6.

2

Nhân mỗi số trong phân số thứ nhất với mẫu số trong phân số thứ hai. Tử số là số ở phần trên và mẫu số là số xuất hiện ở phần dưới. Nhân với số đó cho phép phân số thứ nhất có mẫu số chung với phân số thứ hai. Trong ví dụ này, chúng tôi nhân 1 * 6 = 6 và 4 * 6 = 24. Mối quan hệ mới là 6/24, có cùng giá trị là 1/4.

3

Nhân mỗi số trong quan hệ thứ hai, với mẫu số của quan hệ thứ nhất. Bước này được xử lý theo cách tương tự như bước đầu tiên. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi nhân 6.2 với 4. 2 * 4 = 8 và 6 * 4 = 24. Phân số mới là 8 / 24. Hai phân số hiện có mẫu số chung và có thể được thêm vào với nhau.

4

Thêm hai tử số. Không thêm mẫu số. Trong ví dụ của chúng tôi, để thêm 6/24 đến 8/24, chúng tôi tìm tổng của các tử số (6 + 8 = 14) và giữ nguyên mẫu số, kết quả là 14/24.

5

Đơn giản hóa phân số . Thực hiện nhiệm vụ này để tìm số lớn nhất phân chia đồng đều cả tử số và mẫu số. Đối với phân số 14/24, số lớn nhất là 2. Chia cả hai số cho 2 và bạn nhận được 7/12.

6

Kiểm tra câu trả lời của bạn bằng cách kết nối các giá trị trong một máy tính. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trị thập phân của phân số cuối cùng của chúng tôi là 0, 583, với sự lặp lại của ba. Nếu bạn nhận được cùng một số, bạn biết rằng họ cộng lại một cách chính xác.

7

Biến phân số trở lại quan hệ . Một phân số trở thành tỷ lệ bằng cách trừ tử số khỏi mẫu số và sử dụng giá trị đó cho nửa còn lại của tỷ lệ. Trong ví dụ của chúng tôi, 7/12 trở thành tỷ lệ 7: (12-7) = 7: 5. Xác nhận câu trả lời của bạn bằng cách chuyển đổi tỷ lệ trở lại thành phân số: 7 / (5 + 7) = 7/12.